မင္းအတြက္အၿမဲ ငါရွိေနမယ္

ငါကဆင္တစ္ေကာင္ဆို
မင္းကခြၽန္းနဲ႔ နာက်င္ေအာင္ဆံုးမ
မင္းလိုသမွ် ခိုင္းေစပါ
ငါကေၿမြတစ္ေကာင္ဆို
မင္းကပုေလြသံသာေတးနဲ႔ ေႏြးေထြးစြာ
မင္းလိုသမွ်ခိုင္းေစပါ
ေခ်ာ့တစ္မ်ဳိး ေၿခာက္တစ္ခါ
မင္းလိုရာကိုေစခိုင္း
ငါ့အသိုင္းအ၀ိုင္းဆိုတာကိုေမ့
ေရွ႕ေရးဆိုတာ ငါ့ဘ၀အတြက္ထက္
မင္းဘက္ကို အၿမဲအေလးသာေနမိတယ္.....

No comments:

Post a Comment

Photobucket Photobucket Photobucket